CHENGDU MUST BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD
中药标准样品研制联合实验室

优发国际youfa中心

PRODUCTS

中文名称 异积雪草苷 中文别名
英文名 Isoasiaticoside 英文别名
分子式
C48H78O19 分子量 959.12 CAS登录号 948827-09-6
提取来源
积雪草 化学结构
外观
白色粉末 948827-09-6
NMR,MS
4℃冷藏、密封、避光
2年
鉴别方法
贮存条件
有效期
注意事项
溶解性 可溶于甲醇,易溶于吡啶,DMSO
测定方法 C18柱,乙腈-水(30:70),203nm
药典测定方法
用途 用于含量测定/鉴定/药理实验等

▎相关文献:

  点击查看完整文献

▎相关优发国际youfa:

编号 中文名称 英文名称 CAS登陆号 纯度 规格
A1274 异积雪草苷 Isoasiaticoside 948827-09-6 ≥ 94% 5mg/支
A1154 积雪草酸-28-O-鼠李糖(1-4)葡萄糖(1-6)葡萄糖苷 Scheffoleoside A 160669-23-8 ≥ 95% 5mg/支
A1133 积雪草苷B苷元 Terminolic acid 564-13-6 ≥ 98% 20mg/支
A1122 积雪草苷B Asiaticoside B 125265-68-1 ≥ 98% 20mg/支
A0195 羟基积雪草酸 Madecassic acid 18449-41-7 ≥ 98% 20 mg/支
A0194 积雪草酸 Asiatic acid 464-92-6 ≥ 98% 20 mg/支
A0193 羟基积雪草苷 Madecassoside 34540-22-2 ≥ 98% 20mg/支
A0192 积雪草苷 Asiaticoside 16830-15-2 ≥ 98% 20 mg/支
版权所有:成都曼思特生物科技有限公司 @ Copyright 2011