CHENGDU MUST BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD
中药标准样品研制联合实验室

优发国际youfa中心

PRODUCTS

中文名称 安五脂素 中文别名
英文名 Anwuligan 英文别名
分子式
C20H24O4 分子量 328.4 CAS登录号 107534-93-0
提取来源
五味子Schisandra chinensis (Turcz.)Baill. 化学结构
外观
白色粉末 107534-93-0
NMR,MS
4℃冷藏、密封、避光
2年
鉴别方法
贮存条件
有效期
注意事项
溶解性 溶于氯仿,甲醇
测定方法 补充中
药典测定方法
用途 用于含量测定/鉴定/药理实验等

▎相关文献:

  点击查看完整文献

▎相关优发国际youfa:

编号 中文名称 英文名称 CAS登陆号 纯度 规格
A1087 安五脂素 Anwuligan 107534-93-0 ≥ 98% 20mg/支
A0953 当归酰戈米辛H Angeloyl gomisin H 66056-22-2 ≥98% 20mg/支
A0946 花柏醛 chamigrenal 19912-84-6 ≥98% 10mg/支
A0945 β-花柏烯酸 β-chamigrenic acid 1174388-31-8 ≥98% 10mg/支
A0998 戈米辛D Gomisin D 60546-10-3 ≥98% 20mg/支
A0944 戈米辛G Gomisin G 62956-48-3 ≥98% 10mg/支
A0941 戈米辛J Gomisin J 66280-25-9 HPLC≥98% 20mg/支
A0926 戈米辛N Gomisin N 69176-52-9 ≥98% 20mg/支
A0960 (+)戈米辛M2 (+)Gomisin M2 82425-45-4 ≥98% 5mg/支
A0959 (-)戈米辛L1 (-)Gomisin L1 82425-43-2 ≥98% 2mg/支
A0958 五味子酚乙 Schisanhenol B 102681-52-7 ≥98% 5mg/支
A0823 五味子酚 Schisanhenol 69363-14-0 ≥ 98% 20 mg/支
A0593 五味子丙素 Schisandrin C 61301-33-5 ≥ 98% 20mg/支
A0208 五味子醇乙 Schisandrol B 58546-54-6 ≥ 98% 20 mg/支
A0207 五味子酯甲 Schisantherin A 58546-56-8 ≥ 98% 20mg/支
A0206 五味子酯乙 Schisantherin B 58546-55-7 ≥ 98% 20mg/支
A0205 五味子醇甲 Schisandrol A 7432-28-2 ≥ 98% 20 mg/支
A0204 五味子乙素 Schizandrin B 61281-37-6 ≥ 98% 20mg/支
A0203 五味子甲素 Schizandrin A 61281-38-7 ≥ 98% 20mg/支
版权所有:成都曼思特生物科技有限公司 @ Copyright 2011